تعریف واحد:
کوچکترین واحد مستقل مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت شهرستان می باشد این واحد با هدف پیشگیری از بروز ، مبارزه و کنترل بیماریهای واگیر دار و مشترک بین انسان و دام ایجاد شده و همچنین آموزش در ارتباط با شناخت راههای انتقال و کنترل بیماریهای تحت مراقبت را عهده دار
می باشد.
*************************************************************
 شرح وظایف :
1-  تعیین بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت تهیه برنامه عملیاتی
2- تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر با توجه به اولویت آنها در شهرستان
3-دریافت ، ارسال گزارش بیماریهای مشومول گزارش دهی (تلفنی و کتبی) و همچنین پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول
گزارش دهی
4- اموزش پرسنل بهداشتی درمانی و عموم مردم در خصوص مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر تحت سیستم مراقبت
5- تهیه و تدارک واکسن جهت واکسیناسیون
6- تهیه و تدارک داروهای اساسی جهت درمان بیماریها
7- مراقبت ، بیماریابی ، واکسیناسیون و خدمات دهی به مناطق سیاری و عشایری شهرستان
8- مراقبت ، بیماریابی و واکسیناسیون و .... به افاغنه تحت پوشش
9- انجام هماهنگی درون بخشی با واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان جهت ارتقاء سیستم مراقبت
10- بازدید و نظارت از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
11- بازدید و نظارت ار بخش خصوصی و مطبها
12- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان به منظور اقدامت پیشگیری و مراقبت بیماریها
13- اجرای طرحهای کشوری
14- شرکت در جلسات شواری بهداشتی شهرستان
***************************************************************

پرسنل واحد مبارزه یا بیماریهای واگیر

نام و نام خانوادگیسمت مدرکشماره تماس
هادی کلاریکارشناس بیماریهاکارشناس210 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-1 13:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ