شرح وظایف کارشناس آموزش سلامت:    
  • بر نامه ريزي براي تشخيص نيازهاي آموزشي جامعه در زمينه مسائل بهداشتي   واوليت بندي از طريق جمع آوري شواهد و بررسي رفتار عادات و باورهاي غلط بهداشتي مردم ( برنامه نياز سنجي)
  • برنامه ريزي عملياتي وتعيين اهداف آموزشي به منظور توسعه فعاليت آموزشي به جامعه
  •  هماهنگي و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي وتكنولوژي مناسب آموزشي به منظور ارتقاي دانش و مهارت كاركنان سطوح مختلف نظام شبكه با هدف بهبود كيفيت ارائه مراقبتهاي بهداشتي
  •  برقراري ارتباط و هماهنگي مستمر با سازمانها و ارگانهاي موثر در سلامت جامعه به منظور جلب همكاري و مشاركت آنها در آموزش سلامت همگاني
  •  ارزشيابي خارجي از مداخلات آموزشي مراقبين بهداشت (بهورز كاردان و كارشناس و پزشك ) به منظور توليد اطلاعات و ارائه پسخوراند به واحدهاي ستادي به منظور بهبود برنامه ريزي مسئو لان واحدهاي ستادي شهرستان واستفاده از روشهاي مناسبتر و موثرتر در آموزش ( برنامه ارزشيابي آموزش مبتي بر شواهد)
  •  ارزيابي كيفي كلاسهاي آموزشي كارشناسان و ارائه پس خوراند به منظور بالا بردن كيفيت كلاسهاي آموزشي ( برنامه ارزشيابي خارجي كلاس آموزشي)
  •  همكاري و ارائه مشاوره براي توليد وسايل كمك آموزشي در سطوح مختلف شبكه
  •  جلب حمايت همه جانبه از گروههاي حامي سلامت (بسيج، طلاب و....)به منظور توسعه مفاهيم سلامت در جامعه
  •  انجام ساير امور محوله
    پرسنل واحد آموزش سلامت  
ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
رخساره ابوالحسن بیگی
کارشناس بهداشت عمومی
مسوول آموزش سلامت 
untitled.png           amozesh.png
                                                                                                                                                       
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 9:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ