شرح وظایف
پيگيري ارسال آمار ماهيانه از سطوح مختلف محيطي به سطوح بالاتر طبق جدول ذيل:
خانه بهداشت به مركز بهداشتي درماني
پنجم هر ماه
مركز بهداشتي درماني به مركز بهداشت شهرستان
هفتم تا دوازدهم هر ماه
مركز بهداشت شهرستان به استان
دوازدهم تا بيستم هر ماه
 
2-   پيگيري تكميل فرم«گزارش وضعيت آمارهاي ارسالي»در مركز بهداشت شهرستان (لازم به توضيح است اين فرم بايد هنگام تحويل آمار ماهيانه توسط رابط آماري مراكز بهداشتي درماني به واحدهاي ستادي، توسط كارشناسان ستادي تحويل گيرنده آمار، تكميل و در پايان جهت ارزيابي به واحد آمار برگردانده شود.)
3-      شركت در برنامه هاي نظارتي به عنوان عضو رسمي تيم نظارت شهرستان.
4-      كنترل و جمع بندي فرمهاي آماري كد دار ارسال شده از مراكز بهداشتي درماني پس از كنترل و تأييد واحد مربوطه كه شامل :
 
نام فرم
كد فرم
نام فرم
كد فرم
ثبت بيماريهاي نمونه اي
1/1-102
ثبت بيماري كامل
2/2-102
مراجعين
112
واكسيناسيون
105
حرفه اي
111ص1 و 111ص2
دهان و دندان
1-103و 2-103
بهداشت مدارس
1-109
تنظيم خانواده
108
كودكان (فرم جديد)
 
بهداشت محيط
1-110 و 2-110و 2/109
 
5-      نظارت بر عملكرد رابط آماري مراكز بهداشتي درماني به منظور بررسي روند ثبت، جمع آوري و ارسال به موقع آمارها و شاخصها
6-      ارسال پس خوراند نظارت هاي انجام شده
7-      برگزاري مستمر كميته آمار بصورت فصلي و با دستور جلسات مشخص و پيگيري اجراي مصوبات
8-      هماهنگي و همكاري با واحدهاي ستادي به منظور بررسي و كنترل و يكسان سازي آمارها و شاخصهاي بهداشتي
9-   تهيه جدول جمعيتي به تفكيك مناطق شهري و روستايي هر شهرستان در ابتداي هر سال و ارسال به استان در اول خردادماه هر سال.
 
10- اعلام زمان و پيگيري ارسال شاخصهاي بهداشتي از سطوح مختلف محيطي به سطوح بالاتر طبق جدول ذيل:
شاخصهاي فرم الف و ب (مقطع فصلي)
حداكثر يك ماه پس از پايان هر فصل
شاخصهاي فرم الف و ب (مقطع شش ماهه)
حداكثر دو ماه پس از پايان مقطع زماني 
شاخصهاي گزارش سالانه مركز بهداشت
پايان ارديبهشت ماه هر سال
 
11- تهيه و جمع‌ آوري به موقع شاخصهاي مركز بهداشت (فرم الف) و بررسي صحت آنها با هماهنگي واحدهاي ذيربط و ارسال به استان 
12- جمع آوري و جمع بندي به موقع شاخصهاي مراكز بهداشتي درماني (فرم ب) و بررسي صحت آنها با هماهنگي واحدهاي ذيربط و ارسال به استان
13- جمع آوري و جمع بندي به موقع شاخصهاي گزارش سالانه به منظور تهيه گزارش سالانه مركز بهداشت شهرستان و ارسال به موقع به استان
14- برگزاري جلسات تجزيه و تحليل شاخصهاي مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني، طي جلسه مشترك با واحدهاي ستادي به شرح ذيل:
- جلسه مشترك با واحدهاي تغذيه، خانواده، دهان و دندان، ستاد و آمار
- جلسه مشترك با واحدهاي محيط و حرفه اي، مدارس، ستاد و آمار
- جلسه مشترك با واحدهاي واگير، غيرواگير، بهداشت روان، ستاد و آمار
و با حضور معاون بهداشتي و كارشناس آموزش سلامت در تمامي جلسات و ارسال صورتجلسات به تمامي واحدها
15- تهيه ليست كليه فرمهاي آماري به تفكيك مقطع زماني جهت نصب در پايگاهها، مراكز و خانه هاي بهداشت 
16- رسم نمودار شاخصها و ارائه آن به واحدهاي مربوطه پس از برگزاري جلسات تجزيه و تحليل شاخصها
17- تهيه بانك اطلاعاتي از آمار و شاخصهاي بهداشتي

پرسنل واحد:
                        
ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
 رضیه مردانی
 کارشناس مامایی
مسوول واحد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-5 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ