شرح وظایف و عملکرد واحد نظارت بر درمان
 
1-      آشنايي با شهرستان محل خدمت ( جمعيت تحت پوشش ، پتانسيل هاي موجود درماني، تعداد مطب ها و مراكز افراد شاغل در فيلد درمان و ...)
2- انجام بازرسي ها و ارزيابي هاي دوره اي كليه مطبها و موسسات درماني و اعلام نواقص و كمبودها و تعيين مهلت معين بمنظور رفع نواقص
3- صدور تاييديه هاي مربوط به خدمات و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط و آيين نامه‏هاي قانوني
4- بررسي صلاحيتها جهت شروع بكار موسسات و مراكز درماني
5 - بازديد از مطب براساس درخواست پزشك جهت صدور گواهي فوت  وياشروع به كار  يا ارائه گواهي  فعاليت مطب
6 - بازديدهاي روتين از سايرمراكز  درماني  اعم از بيمارستان ،درمانگاه وساير موسسات مراكز درماني با استفاده از چك ليست هاي مربوطه
7- مشاركت در ارزشيابي سالانه موسسات درماني
8- رسيدگي‌ به‌ شكوائيه‌ ها و تخلفات‌ پزشكي‌ و پيراپزشكي‌
9- پيگيري جهت عقد قرارداد تاسيس ، اخذ موافقت اصولي و صدور پروانه موسسات پزشكي
10-  نظارت بر نشريات و روزنامه هاي محلي جهت كشف آگهي هاي خلاف مقررات پزشكي
11- جمع‌ آوري‌ آمار و اطلاعات‌ پزشكان‌ و دندانپزشكان‌ و دندانسازان‌ جمع‌ آوري‌ آمار و اطلاعات‌ مراكز درماني‌ و وارد كردن‌ آن‌ به‌ رايانه‌
12- برگزاري جلسات هماهنگي مختلف با گروه ارزشيابي
13- ارزيابي‌ مطب‌ پزشكان‌، دندانپزشكان‌ و دفاتر كار كارشناسان‌ پروانه‌ دارو و مؤسسات‌ پزشكي‌ وپيراپزشكي‌
14- بررسي و تكميل مدارك پرونده خدماتي و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي
15- پيگيري‌ صدور و تمديد پروانه‌ مراكز و مؤسسات‌ درماني‌
16- ابلاغ استانداردها و شاخصهاي مورد لزوم به كليه پزشكان و موسسات درماني
17- جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز پزشكي و پيراپزشكان اعم از دولتي و بخش خصوصي و خيريه و تهيه گزارش تحليلي جهت سطح بندي خدمات درماني
18- كنترل‌ مستمر مؤسسات‌ پيراپزشكي‌ از نظر اخذ مجوزهاي‌ قانوني (موافقت‌ اصولي‌، بهره‌ برداري‌ وپروانه‌ تأسيس‌ و حضور مسئول‌ فني‌ در مؤسسه‌ و در صورت‌ نداشتن‌ مجوز اعلام‌ به‌ مراجع‌ مربوطه‌جهت‌ پيگيري‌ برابر ضوابط و مقررات)
19- تهيه گزارشهاي حاصل از نظارتهاي عادي ، دوره اي و ويژه از مراكز درماني به مراجع ذيصلاح
20- تعامل و هماهنگي با ساير سازمانها و ادارات از جمله سازمان نظام پزشكي ، دادسرا ، سازمانهاي بيمه گر ، تعزيرات حكومتي و ... جهت رسيدگي به جرائم پزشكي
21- شركت در كميسيون پزشكي كه دو هفته اي يك بار در شبكه برگزار مي گردد.  
22- حضور فعال در كميته نظارت و ارزشيابي دروني بيمارستان
23- نظارت بر واحد تزريقات، واحد مامايي ، مراكز فيزيوتراپي و شنوايي سنجي ، عينك سازي ، دندانسازي ، دندانپزشكي و ...
24- اعلام شروع به كار و تعطيلي مطب ها به استان


نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمتتلفن
معصومه کاظمیکارشناسیکارشناس نظارت بر درمان221
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ