ردیفنام ونام خانوادگیپست سازمانیمدرک تحصیلیشماره تماسرایانامه
1یعقوب حیاتیکارگزین کارشناس 217 


      - تهيه كليه احكام كارگزيني؛
- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل؛
- تشكيل جلسات كميته فرعي طبقه بندي مشاغل و تنظيم صورتجلسات؛
- پاسخگويي به مكاتبات اداري؛
- تهيه گزارشات آماري مورد درخواست رياست واحد يا مديريت منابع انساني؛
- اجراي صحيح ارزشيابي ساليانه كاركنان و انجام كليه امور اداري مربوطه؛
- اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درمان و كارشناسان ستادي؛
- اجراي امور مربوط به مرخصي كاركنان؛
- پي گيري امور مربوط به آموزش كاركنان و هماهنگي با رابط آموزشي؛
- امور مربوط به مشمولين طرح نيروي انساني پزشكان و پيراپزشكان و پيام آوران بهداشت و ضريب K؛
- انجام امور بازنشستگي؛
- پي گيري و انجام امور نقل انتقالات؛
- ساير امور محوله.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-13 10:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ