ردیف

فرآیندها

دستورالعملها

فرمها

زمان مورد نیاز انجام خدمت

1

ارجاع مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه

زنان واجد شرایط دریافت خدمات رایگان فاصله گذاری

چک لیست هایپایش برنامه سلامت کودکان:

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

-چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی شهری

-دستورالعمل تکمیلچک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در خانه بهداشت/پایگاه بهداشتی

-دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

-دستورالعمل تکمیل چک لیست پایش برنامه سلامت کودکان در مرکز بهداشتی و درمانی شهری

9 ماه

2

بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه توسط کارشناس کودکان

 

فرم های پرونده خانوار

-فرم 1

-فرم 2

-فرم 3

-فرم 4

روزانه

3

عضویت مادران بارداردر سامانه پیام سلامت

 

برنامه مراقبت ادغام یافته کودک سالم

-فرم ثبت اولین معاینه نوزاد توسط پزشک

-فرم بررسی تغذیه با شیر مادر

- فرم ارجاع و پسخوراند کودک زیر 8 سال

روزانه

4

عضویت کودکان در سامانه پیام سلامت

 

برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال

-فرم ثبت بيماري شيرخواران کمتر از 2   ماه(پزشك)

 -فرم ثبت بيماري شيرخواران 2 ماهه تا 5 ساله (پزشك)

-فرم ثبت  كودكبيماركمتر از 2 ماه و 2 ماه تا 5 سال (غیر پزشک)

روزانه

5

روند تجویز شیر مصنوعی

 

نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه

- پرسشنامه ب

-پرسشنامه ج

-پرسشنامه ه

-چک لیست پایش شهرستان

 -نرم افزار (CHS (ver1.2

 -راهنمای استفاده ازنرم افزار (CHS (ver1.2

 -نرم افزار  (CSO (ver1.1

 -راهنمای استفاده از نرم افزار (CSO (ver1.1

-بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

-راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (پزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)

-راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم (غیرپزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (پزشک)

-بوکلت مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (غیر پزشک)

15 روز

6

عضویت زوجین در سامانه پیام سلامت

 

گروه سلامت مادران

- تعاریف تشخیص بارداری

-مرور کلی و سریع مراقبت های مادران

-فرم مراقبت بارداری

-فرم مراقبت پس از زایمان

-دستورالعمل تکمیل فرم های مراقبتی مادران

-راهنمای کدگذاری دفتر مراقبت ممتد مادران

-دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

-دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

-دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران باردار

روزانه

7

دریافت و ارسال نمونه های پاپ اسمیر

 

گروه سلامت باروری و تنظیم خانواده

-فرم جدید مراقبت تنظیم خانواده

-فرم موجودی-مصرفی

-فرم تنظیم خانواده 108

-فرم برآورد اقلام

-چک لیست پایش ماماهای IUD گذار

 - Vasectomy & Tubectomy Data Current Collection

 

8

معاینه بالینی سینه

 

گروه سلامت میانسالان

-دفتر ثبت خدمات سبا

-فرم سبا

-فرم پیگیری سبا

-راهنماي سبا

- فرم سما

-راهنماي سما

-فرم سرطان گردن رحم شهرستان

-فرم سرطان پستان شهرستان

-دستورالعمل تكميل فرم های غربالگری سرطان

-فرم ارجاع

یک روز

9

عضویت سالمندان در سامانه پیام سلامت

 

گروه سلامت سالمندان

-فرم مراقبت دوره اي

-فرم آماري مراقبت - غير پزشك

-فرم آماري مراقبت - پزشك

-فرم آماري مراقبت - ستادي

-راهنماي  فرم هاي آماري مراقبت

-فرم ارجاع و پسخوراند مراقبت

-فرم پايش مراقبت هاي ادغام يافته

-فرم ثبت اطلاعات شيوه زندگي سالم

-شناسنامه کلاس شيوه زندگي سالم

-راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی (ویژه پزشک)

-راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی (ویژه غیرپزشک)

یک روز
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 11:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ