ردیف

فرآیندها

دستورالعملها

فرمها

1

ارزشیابی ساختاری

دستورالعمل چک لیست ارزشیابی کلاس های آموزشی

فرم چک لیست ارزیابی پمفلت

2

جذب و آموزش سفیر سلامت

دستورالعمل نظارت

فرم خام ثبت گزارش جلسات آموزشی گروه کوچک و ارزشیابی شده

3

حل مساله

دستورالعمل بسیج

فرم آماری 1

4

 

دستورالعمل پوستر

فرم آماری 2

 

 

دستورالعمل بسیج سلامت

فرم آماری 3

 

 

دستورالعمل نیازسنجی

فرم آماری 4

 

 

دستورالعمل ارزشیابی ساختاری

فرم چک لیست نظارت از واحد آموزش سلامت

 

 

دستورالعمل آموزش مبتنی بر شواهد

 

 

 

دستورالعمل ارزشیابی  آموزش مبتنی بر شواهد

 

 

 

دستورالعمل برنامه عملیاتی

 

 

 

دستورالعمل کمیته آموزش

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-1 11:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ