ردیف

فرآیندها

دستورالعملها

فرمها

مدت زمان مورد نیاز انجام خدمت

1

ارزشیابی ساختاری

دستورالعمل چک لیست ارزشیابی کلاس های آموزشی

فرم چک لیست ارزیابی پمفلت

یک ساعت

2

جذب و آموزش سفیر سلامت

دستورالعمل نظارت

فرم خام ثبت گزارش جلسات آموزشی گروه کوچک و ارزشیابی شده

یک ماه

3

حل مساله

دستورالعمل بسیج

فرم آماری 1

یک هفتته

4

 

دستورالعمل پوستر

فرم آماری 2

 

 

 

دستورالعمل بسیج سلامت

فرم آماری 3

 

 

 

دستورالعمل نیازسنجی

فرم آماری 4

 

 

 

دستورالعمل ارزشیابی ساختاری

فرم چک لیست نظارت از واحد آموزش سلامت

 

 

 

دستورالعمل آموزش مبتنی بر شواهد

 

 

 

 

دستورالعمل ارزشیابی  آموزش مبتنی بر شواهد

 

 

 

 

دستورالعمل برنامه عملیاتی

 

 

 

 

دستورالعمل کمیته آموزش

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ